Termes i Condicions d'Ús


1. CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Les següents condicions generals de compra (d'ara en endavant, les "Condicions Generals de Compra") regulen l'adquisició dels productes oferts a través del lloc web www.esla.eu per part dels clients de European Special Ladders S.A.

Aquestes Condicions Generals de Compra estan complementades per les Condicions Generals d'Accés i Ús de la web (d'ara en endavant, les "Condicions Generals") que el client pot consultar a través de l’Avís Legal del lloc web i que quedaran acceptades amb l'acceptació de les actuals Condicions Generals de Compra.

Les dades del responsable de la botiga són:

European Special Ladders S.A.

Camí del Cementiri 23, Polígon Industrial Can Ribot

08319 Dosrius

NIF: A62220801

Per fer compres a www.esla.eu, serà necessari que el client es registri o s'hagi registrat com a usuari del lloc web i accepti les actuals Condicions Generals de Compra.
L'acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l'acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per European Special Ladders S.A. en el moment de l'accés del client.

2. NATURALESA DE LA BOTIGA

Com a client, vostè declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les actuals Condicions Generals de Compra. No obstant això, vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització de la botiga web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

European Special Ladders S.A. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la botiga web, així com suspendre l'accés a la mateixa de manera temporal o definitiva.

3. OPERATIVA DE LA BOTIGA VIRTUAL


3.1 Registre
Si és la primera vegada que accedeix a la botiga online, haurà de complimentar de manera obligatòria el formulari de registre. A partir d'aquest moment, esdevindrà client de la botiga. Els codis d'accés (usuari i contrasenya) són de caràcter personal i intransferible, i és obligació del client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el client és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi d'identificació i de les conseqüències que d'això se'n puguin derivar.

En qualsevol cas, el client podrà fer ús dels seus drets d’accés i modificació de les seves dades a través de les opcions habilitades al lloc web www.esla.eu. Per eliminar les dades haurà de posar-se en contacte amb info@esla.euper tal de procedir respectant el seu dret, així com la nostra obligació de mantenir les dades fiscals d'identificació de les vendes. A través d'aquesta opció, el client també podrà activar/desactivar la possibilitat de rebre correus electrònics amb informació sobre www.esla.eu.

3.2 Productes i preus
www.esla.eu li garanteix el preu del dia en què es va fer la compra, amb independència del dia en què es faci l'entrega, de manera que el client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici de què, en el moment de l'entrega, aquestes ofertes ja no estiguin vigents.
www.esla.eu es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com de suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

European Special Ladders S.A.informa que tots els preus inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, totes les operacions de venda s'entendran realitzades al domicili:

Camí del Cementiri 23, Polígon Industrial Can Ribot

08319 Dosrius


3.3 Preparació de comandes

www.esla.eu li garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixin a la botiga tot i que, puntualment, pugui no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els clients i en els volums que requereixin en el moment de fer la comanda.

3.4 Formes i dates d’entrega

En el moment de l'entrega, el client haurà de firmar el comprovant d'entrega de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

European Special Ladders S.A. no assumirà cap responsabilitat en el retard en el lliurament o la pèrdua de les comandes quan aquests retards o pèrdues no siguin directament imputables a European Special Ladders S.A. o en casos de força major en els terminis i condicions previstes en les Condicions Generals de Compra.

En el cas que reculli la seva comanda en algun dels punts de recollida habilitats, haurà de mostrar els comprovants de la comanda que li haurem enviat a la seva adreça de correu electrònic.


Despeses d'enviament
Els enviaments es faran a través de missatgeria, sempre amb la màxima qualitat i seguretat del servei.


La data d'entrega variarà depenent de la disponibilitat del producte, dels terminis de fabricació, de la zona geogràfica on s'hagi d'enviar i/o de la gestió per part del servei de missatgeria.

Les despeses d'enviament s'aplicaran al total de la factura i es detallaran de forma clara a les pàgines prèvies al registre de les comandes.

Devolucions
Si quan rebi la seva comanda no queda satisfet, té un termini màxim d’una setmana, a comptar des de la data de la recepció de la comanda, per fer les reclamacions pertinents. Les despeses d'enviament i recollida en cas de devolució aniran a compte del client.

No s’acceptaran devolucions de fora del seu embalatge original, o bé de productes que ja hagin estat usats o malmesos.

European Special Ladders S.A. es compromet a canviar els productes defectuosos, prèvia comprovació que el producte és realment defectuós i que el defecte no és causa d'un mal ús, manipulació o funcionament per part del client. El producte haurà de retornar-se en el seu embalatge original i el contingut íntegre pels mitjans del client. En el menor temps possible, European Special Ladders S.A. li substituirà el producte pels seus mitjans.

Tots aquests drets podran ésser exercits, sense prejudici d'allò establert a la llei 23/2003 de 10 de juliol, de garantia en la venda dels béns de consum.

3.5 Formes de pagament

- Targeta de crèdit (VISA o MasterCard)
Rebrà un correu electrònic de confirmació amb el número de la transacció realitzada.

- Transferència bancària
Rebrà un correu electrònic de confirmació amb els números de compte on ha de fer la transferència bancària a nom de European Special Ladders S.A.

És molt important que, a l’hora de realitzar la transferència, indiqui el seu número de comanda així com el nom i cognoms de la persona registrada a www.esla.eu. No es considerarà efectiva la comanda i no es procedirà al seu subministrament fins que European Special Ladders S.A. constati que s'ha fet l'ingrés.

- Altres condicions de pagament
European Special Ladders S.A. podrà oferir als seus clients condicions de pagament diferents de les mencionades, previ acord entre ambdues parts.

European Special Ladders S.A. garanteix al client la total seguretat en les seves transaccions, al disposar dels més actuals estàndards tecnològics a la data d'entrada en funcionament de la botiga web, en quant a protocols i serveis de seguretat.


Li comuniquem que la informació de les seves comandes serà guardada.

3.6 Confidencialitat i seguretat

European Special Ladders S.A. manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, comprometent-se a la protecció de les seves dades personals. La protecció de les dades s'estén a tot el que fa referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del lloc web.

En aquest sentit, European Special Ladders S.A. li garanteix, en els terminis establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el que s'emmagatzemaran i tractaran aquestes dades té les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l'accés per part de terceres persones no autoritzades.

4. CONFIRMACIÓ DOCUMENTAL DE LA CONTRACTACIÓ EFECTUADA

European Special Ladders S.A. li enviarà per correu electrònic, una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions Generals de Compra, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus terminis.

5. FORÇA MAJOR

S'entén per força major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:
- qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable
- les errades en l'accés als diferents llocs web - les errades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica

- els danys produïts per tercers o atacs al servidor del portal (virus) que afecten la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni a European Special Ladders S.A. ni a l'usuari

- les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal
- els problemes o errades en la recepció, obtenció o accés al lloc web per part d'aquests tercers
- incendis

- inundacions o terratrèmols

- vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per European Special Ladders S.A.

- l'escassedat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica

- accidents

- conflictes bèl·lics

- embargaments comercials o de qualsevol tipus

- bloqueig

- disturbis

- qualsevol disposició governamental

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Aquestes Condicions Generals de Compra s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el client com European Special Ladders S.A., amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

7. GARANTIA

La garantia atorgada pels fabricants dels articles i vàlida en els terminis que la legislació espanyola estableixi.

La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla en la factura.

Queden excloses totes les despeses derivades del transport.

Els productes reemplaçats per European Special Ladders S.A. en els termes de garantia són de la seva exclusiva propietat. Els serveis prestats en la garantia no allarguen en temps els efectes de la mateixa.


El període de garantia comença a partir de la data de la factura de European Special Ladders S.A., no podent ser ampliat en cap cas per substitució d'una fracció o component del producte (si n'hi hagués) en una reparació o canvi.

La pèrdua o deteriorament durant el transport no és responsabilitat de European Special Ladders S.A.

8. ANUL·LACIÓ DE GARANTIES

L'ús incorrecte de la seva utilització, manipulació o manteniment per part del client d'un producte.


No s'acceptarà cap material danyat, amb un embalatge insuficient, sense embalatge o amb mostres evidents d'una manipulació incorrecta.

Queden exclosos de tota garantia els defectes i deterioraments produïts per l'aigua o fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització indeguda.

L'acceptació d'aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei de la botiga web.


El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les Condicions Generals de Compra i les Condicions Generals d'Accés i Ús de la botiga web.